Siden sosiale medier kom så har det blitt så enkelt og vanlig å dele bilder at vi ikke alltid tenker over det. For å beskytte barn, ungdom og voksne har Norges Idrettsforbund (NIF) laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven Kapittel 8 Forskjellige bestemmelser: $104 Retten til eget bilde. Fotografi som avbilder en person, kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede.

Unntaket er hvis avbildningen har offentlig og allmenn interesse under ledd a) og/eller gjengir hendelser som har allmenn interesse i ledd c). Et idrettsarrangement hvor tilskuere har adgang oppfyller helt åpenbart dette kriteriet, slik at det er problemfritt å publisere bilder av mennesker tatt under idrettskonkurranser. Videre er det rimelig å tolke bestemmelsen dithen at nærbilder, portrettbilder og premiepallbilder av individer som tas i forbindelse med en konkurranse, oppfyller kriteriet om offentlig og allmenn interesse.

Selv om vi som arrangør har lov å ta bilder så praktiserer vi vanlig høflighet ovenfor utøvere og foreldre som gir de mulighet til å gi sitt samtykke til offentliggjøring. Dersom noen utøvere eller foreldre av utøvere eksplisitt skulle kommunisere til oss at de ikke vil at bilder av dem eller barna skal publiseres, så skal dette naturligvis respekteres uavhengig av loven.

Se bilder fra stevnet her: Foto: Kristian Nestor Jarnung